ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB281
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB315
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB320
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB569
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB87
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB95
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB96
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB97
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB105
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB105
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB106
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB109
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB113
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB113
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB119
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB145
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB176
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB321
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB151
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB57
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB74
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB186
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB253
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB763
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB947
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1057
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1098
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1338
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2400
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB138
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB165
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB201
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB315
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB505
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB927
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB111
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB3536
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB3650
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB6663
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB87
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB92
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB113
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB133
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB140
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB155
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB171
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB342
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB401
7. กฤตภาคข่าว
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB63
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB67
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB89
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB90
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB90
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB91
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB92
12. คมชัดลึก142 KiB92
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB92
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB94
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB95
11. เดลินิวส์1.1 MiB95
13. คมชัดลึก244 KiB95
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB95
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB96
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB96
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB96
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB97
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB97
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB97
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB97
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB98
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB98
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB98
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB99
10. เดลินิวส์1.1 MiB100
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB102
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB103
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB104
16. ไทยรัฐ45 KiB105
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB105
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB105
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB109
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB110
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB111
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB113
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB114
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB115
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB115
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB116
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB118
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB118
15. สยามรัฐ0.8 MiB119
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB125
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB133
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB135
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB139
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB150
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB152
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB178
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
Matichon0.8 MiB107
Bangkokpost0.3 MiB108
20140913 757x3150.2 MiB122
20140913 700x150 280 KiB123
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB95
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB95
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB98