NameSizeHits
NameSizeHits
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB206
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB172
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB176
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB151
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB328
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB180
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB201
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB209
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB181
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB206
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB212
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB174
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB215
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB174
20140913 188x136-120x8626.1 KiB163
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB182
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB164
20140913 188x136-150x13630.8 KiB170
20140913 188x136-50x3623.0 KiB174
20140913 188x136-80x8025.1 KiB165
20140913 188x136-85x8525.5 KiB156
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB174
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB177
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB166
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB171
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB156
20140913 253-80x7820.8 KiB169
20140913 253-85x7820.9 KiB159
20140913 700x150 279.7 KiB168
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB173
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB167
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB169
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB155
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB161
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB176
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB149
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB163
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB163
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB167
20140913 757x315-120x4921.3 KiB165
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB177
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB164
20140913 757x315-150x15026.1 KiB170
20140913 757x315-150x6222.4 KiB150
20140913 757x315-480x31563.6 KiB162
20140913 757x315-50x2119.2 KiB161
20140913 757x315-576x24055.5 KiB184
20140913 757x315-576x31573.3 KiB166
20140913 757x315-80x8021.0 KiB165
20140913 757x315-85x8521.4 KiB161
Bangkokpost290.3 KiB872
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB179
Bangkokpost-150x15024.6 KiB164
Bangkokpost-150x1816.8 KiB175
Bangkokpost-300x3722.2 KiB162
Bangkokpost-480x18753.0 KiB153
Bangkokpost-576x18761.3 KiB155
Bangkokpost-576x7137.4 KiB194
Bangkokpost-640x18766.5 KiB169
Bangkokpost-80x8018.0 KiB178
Bangkokpost-890x18787.0 KiB173
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1135
Matichon803.4 KiB930
Matichon-1160x450227.6 KiB162
Matichon-143x7530.1 KiB169
Matichon-150x15036.1 KiB163
Matichon-260x13643.1 KiB186
Matichon-480x686155.2 KiB164
Matichon-576x302105.2 KiB164
Matichon-640x500159.6 KiB173
Matichon-960x375175.5 KiB184

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |