คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติทั่วไป
๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น
๒) เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี

คุณสมบัติเฉพาะ
๑. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีควาอุตสาหทุ่มเทในการทำภารกิจความเป็รครูโดยตลอดจนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
๒. เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมให้แก่เพื่อนครู หรือครูรุ่นน้อง และการทำงานทุ่มแทกับการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉานทั้งในเรื่องเนื้อหาและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

๑) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูผู้เคยสอนตนมาก่อน ในการเสนอชื่อลูกศอษย์ ๑ คนมีสิทธ์ในการเสนอชื่อครูได้เพียง ๑ คนโดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้ผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่
๒) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป้นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรของตน

ข้อ ๓ การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ มีแนวทางพิจารณา ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ แนวทางพิจารณา
(๑) ลักษณะการสอนและจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของผู้เรียน เน้นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงในการทำงานของครูเกี่ยวกับแรงบันดาลใจด้วยการกระทำหรือคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์
(๒) ผลการสอนและจัดการเรียนรู้นำไปสู่การมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน ด้านอาชีพ หรือด้านการดำเนินชีวิต สะท้อนความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรคที่ครูปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของลูกศิษย์
(๓) เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนได้อย่างดียิ่งโดยทำเช่นนั้นจนเป็นวัตรปฏิบัติสม่ำเสมอกับลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตความเป็นครู
(๔) การยกย่องมาจากหลายคนและหลายทางทั้งจากศิษย์เก่าที่อาจอยู่ในหลายแวดวงอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป รวมถึงข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบันเพื่อนครูผู้ปกครองของลูกศิษย์ ผู้นำชุมชน

๓.๒ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา แนวทางพิจารณา
(๑) ผลการทำงานเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูและเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง
(๒) มีผลงานที่เป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูนำไปปฏิบัติได้
(๓) มีผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
(๔) มีผลงานที่สะท้อนความมีจริยธรรมและความทุ่มเทต่อการพัฒนาการสอนทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการ
(๕) มีผลงานที่มีคุณภาพสูงเพียงพอที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB237
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB214
0.3โปสเตอร์16.9 MiB161
0.4แผ่นพับ9.2 MiB249
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB176
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB211

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 0. การจัดตั้งมูลนิธิ | 0.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล | 0.2 ประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ | 0.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ | 0.4 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี