คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร ปี 2558


26 มกราคม 2563  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือน
ครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร รุ่นที่ 1 ปี 2558 ติดตามให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวคิดและประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้ โดยมีครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ปี 2562  พร้อมสถาบันรามจิตติ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนด้วย

ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชาตรี สำราญ ในหลายเรื่อง ทั้งแนวคิดและประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การใช้สื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาไทย ทักษะการรู้หนังสือเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาครูชายแดนภาคใต้และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาครูเชิงพื้นที่ในลักษณะต่างๆ ต่อไป  

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้มอบหนังสือจากมูลนิธิฯให้เป็นที่ระลึกต่อการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ และเช่นกันครูชาตรี สำราญ ก็ได้มอบหนังสือที่ครูเขียนเป็นที่ระลึกแด่มูลนิธิฯอีกด้วย