คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาครูชายแดนภาคใต้


26 มกราคม 2563  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯเข้าพบท่านชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อคารวะเยี่ยมเยือนและรายงานความเคลื่อนไหวของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมกับแนะนำครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2563 จากจังหวัดยะลา รวมถึงประเด็นสำคัญล่าสุดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและพัฒนาครู และขอความร่วมมือเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อการคัดเลือกในรอบต่อไป  

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เข้าประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาครูระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  โดยมีท่านนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะกรรมการคัดเลือกครูระดับจังหวัดยะลา รวมถึงเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในพื้นที่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีสถาบันรามจิตติเป็นฝ่ายประสานความร่วมมือดังกล่าวร่วมศึกษาธิการจังหวัดยะลา 

ในการนี้ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กล่าวขอบคุณในการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกครูระดับจังหวัด ซึ่งในรุ่นที่ 3 นี้ครูสุเทพ เท่งประกิจ จากจังหวัดยะลาได้เข้าพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา และยังมีครูในเครือข่ายมูลนิธิฯได้มาร่วมประชุมในงานนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ประเด็นสำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาครูในภาพรวมและประเด็นสำคัญล่าสุดของพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายครู รวมถึงการขอความร่วมมือในการขอสานต่อการทำงานสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกครูระดับจังหวัดยะลา สถาบันผลิตและพัฒนาครู เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในพื้นที่ และภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สถาบันรามจิตติ : ภาพ/รายงาน