ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศเวียดนามปี ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมตามรอยโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ถิ่นชาวญวน-ไทยอีสาน สานสัมพันธ์ครูไทย-เวียดนาม


๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ครูเลอทันเลียม (Mr.Le Thanh Liem) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒ จากประเทศเวียดนาม   อาจารย์ทันเฮียนฮว่า (Mr. Trần Hiền Hoà) สำนักงานเขตพื้นที่เมืองเฮายางจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยคุณสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน  สถาบันรามจิตติ ผู้ประสานงานโครงการ
ทัศนศึกษาภายใต้โครงการ “ตามรอยโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ถิ่นชาวญวน-ไทยอีสาน” ในงานสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับครูด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ณ จังหวัดนครพนม  – จังหวัดอุดรธานี 

ในงานนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๘ นายกสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม และผู้อำนวยการอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โดยใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ได้เยี่ยมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของท่านประธานโฮจิมินห์นักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามที่ได้มาใช้ชีวิตช่วงสงครามโลกในภาคอีสานประเทศไทย โดยเยี่ยมชมการจำลองบ้านพักอาศัย ข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้ ตลอดจนอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นเกียรติแด่ท่าน จากนั้นคณะครูเลอทันเลียมยังได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุพนม และเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อพบปะนายกและคณะสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดอุดรธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวไทย-ญวนในประเทศไทย 

 

คณะเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหน้าพระธาตุพนม

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  คณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกโลกคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติฯ นำเยี่ยมชมเรียนรู้เรื่องราวและร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆ ของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ปี ที่รู้จักกันในนาม “วัฒนธรรมบ้านเชียง” รวมถึงหลักฐานโบราณคดี “กลองมโหระทึก” ในวัฒนธรรมดองซางในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของเวียดนามที่มีการผลิตกลองมโหระทึกมาตั้งแต่ประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตศักราช  

จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง  ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับจากสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดอุดรธานีพาชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ “เฒ่าจิ๋น” ซึ่งท่านได้มาพำนักในช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๔ และเข้าสักการะสุสานวีรชนชาวเวียดนามและศาลตรัน ฮึง ดาว (Trần Hưng Đạo   สุสานของวีรชนผู้เสียสละชาวเวียดนามที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้เอกราชจากฝรั่งเศสและได้เสียชีวิตในประเทศไทย ทำให้เห็นประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของชาวไทยและชาวเวียดนาม และที่สำคัญคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระเมตตาในคราวที่ชาวเวียดนามลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขององค์พระเจ้าอยู่หัวฯในแผ่นดินไทย


คณะเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง  จ.อุดรธานี 

กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะพาคณะครูเลอทันเลียมไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ญวนถิ่นอีสานแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่พาครูเทศน์-พบครูไทย ซึ่งครูเลียมได้พบปะกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยและเครือข่ายชาวไทยเชื้อสายญวน มีคำถามหนึ่งจากคณะครูเครือข่ายฯนครพนมว่า “หากท่านได้มาเป็นครู ณ ที่แห่งนี้ จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่นี่อย่างไร” ซึ่งทางครูเลียมได้ตอบว่า “หากตนได้มาเป็นครูที่นี่ สิ่งแรกที่จะทำคือ ศึกษาถึงบริบทของที่นี่ทั้งภูมิประเทศ ผู้คน อุปนิสัย และความเป็นอยู่ เพื่อทำความเข้าใจถึงบริบทของที่นี่และผู้คนที่นี่  หลังจากนั้นจะมองหาโจทย์ที่น่าสนใจที่จะสามารถพัฒนาได้จากข้อมูลเหล่านั้นและจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่โดยการมีส่วนร่วมของทั้งโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน”  

นอกจากนี้สิ่งที่ครูเลียมสะท้อนเองจากกิจกรรมนี้คือ ความรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งจากทุกส่วนทั้งการต้อนรับดูแลและการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ครูกล่าวว่า “ที่โรงเรียนมีเด็กชนเผ่าหลายชนเผ่าเข้ามาเรียนและยังขาดโอกาสอย่างมาก ผมตั้งชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม ผมจะนำแรงบันดาลใจจากที่ได้มาพบกับทุกๆท่าน ไปชวนเด็กๆและสมาชิกในชมรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งๆขึ้นไป”