คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงราย ประชุมวางแผนพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงราย วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักและมีประสิทธิภาพในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์หลักและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการที่จะปลุกพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่แตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ซึ่งมิได้มุ่งวัดครูเพียงผลงานเชิงเอกสาร หรือเลือกครูเป็นคนดี หรือสอนดีเท่านั้น ทั้งนี้คุณสมบัติหลักของครูที่ถูกเสนอชื่อต้องมีอายุการทำงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นครูนอกสถานศึกษา ที่ยังทำการสอนหรือบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน และไม่เป็นผู้ประกอบการอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการประโคมข่าวในการเปิดตัวโครงการครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยการจัดทำสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุหลัก และวิทยุชุมชน ไม่น้อยกว่า 70 สถานี ร่วมสนทนาในรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ระบบ FM 95.75 MHz ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.10 น. และนำเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายในวันที่ 29 กันยายน 2557

ซึ่งครูที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ส่วนครูที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับรางวัล “ยิ่งคุณ” และครูที่ผ่านการคัดกรองเชิงลึกจะได้รับรางวัล “คุณากร” ก่อนที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพียงท่านเดียว เพื่อรับรางวัลพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจะถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูไทยที่ดีของเรา และครูดีของชาติต่างๆ ในอาเซียนผ่านกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ร่วมกันต่อไป

นายกังวาล ปริมา ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
โทร 053 177327 / 053 150163

Comments are closed.