บรรยากาศการเรียน_เมียนมา

สภาพเมียนมา อู ทัน ทุม

ครูสอนดีเยี่ยม ผู้ดึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรม

ครูอู วัย 58 ปี โรงเรียน Basic Education High School เมือง Ywarthargyi  แคว้น Sagaing จบการศึกษาอนุปริญญาด้านปศุสัตว์ ศึกษาต่อระดับปริญญาด้านพฤกษศาสตร์และชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยที่ Mandalay และ Sagaing

นายอู ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยม ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาคที่มีเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้การสอนแล้ว ครูอู ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น จัดกีฬาระหว่างโรงเรียน การป้องกันสารเสพติด แอลกอฮอล์ การติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิต  การจริยธรรมและวินัยทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์สอน จรรยาบรรณของครูและทักษะการเป็นผู้นำแก่ครูรุ่นใหม่

นายอู มีความเชื่อและความรักให้แก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน นับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องชมเชยจากพฤติกรรมส่วนตัวและความเป็นครูที่มีคุณธรรม

Comments are closed.