สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูคูนวิไล เคนกิติสัก

นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม ผู้หลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

ครูลาว

ครูคูนวิไล วัย 56 ปี จบการศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูวังเวียง กรุงเวียงจันทร์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ จาก Dongkhamxang Teacher Training College เริ่มเป็นครูประถมเมื่อปี 2521 ที่ Donenokkum Primary School ปี 2524 ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียน Sokphaluang Primary School ปี 2541 มาเป็นครูใหญ่ที่ Thongkang Primary School กรุงเวียงจันทร์

ครูคูนวิไล นับเป็นนักบริหารจัดการโรงเรียนดีเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียนประถม Thongkang เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูเพียง 7 คน มีจำนวนนักเรียนถึง 326 คน แต่นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีและเป็นผู้ดึงศักยภาพของครูทุกคน โดยครูทั้ง 7 คน ได้รับรางวัลระดับประเทศ ครูคูนวิไล ใช้วิธีบริหารจัดการโรงเรียนโดยดึงการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองและชุมชน ในทุกปีจะมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันอย่างจริงจัง

“ดิฉันฝันที่จะเป็นครูตั้งแต่เป็นเด็กประถม เพราะชอบเครื่องแบบที่สวยงาม และมองว่าคุณครูเป็นคนคอยช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่คำนึงว่าจะเรียนเก่งหรือไม่ ครูพยายามช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต จึงเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนทำสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนทุกคนได้”

ด้วยประสบการณ์การสอน การฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน ทำให้ครูคูนวิไล มีส่วนสำคัญในการเขียนตำราภาษาลาวสำหรับเด็กประถม การสอนภาษาลาวแก่ชนกลุ่มน้อย การประเมินผลสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการเขียนและ แก้ไขหนังสือแนะนำการเรียนการสอนแก่เด็กประถม  มีบทบาทในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการออกพระราชบัญญัติการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูที่มีวิธีการสอนที่ดีที่สุดในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ รางวัลครูที่มีประสบการณ์ และครูที่มีความเชี่ยวชาญ โรงเรียนที่สอนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพของกรุงเวียงจันทร์ รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรชื่นชมจากรัฐบาลจำนวนหลายฉบับ ที่สำคัญคือ Victory Labor Medal จากรัฐบาล สปป. ลาว

 

Comments are closed.