การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S6] โดย Mrs. Khamsoy Vongsamphanh ประเทศลาว