วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562


คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 เน้นคุณสมบัติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ที่มีการประชุมวิชาการของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 กิจกรรมของครูรางวัลในอาเซียนและติมอร์-เลสเต นอกจากนั้นเป็นการขอพระราชวินิจฉัยในการจัดประชุมวิชาการของครูรางวัลฯ ครั้งที่ 2 และพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

​สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกในทุก 2 ปีครั้ง ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการคัดเลือกครั้งที่ 3 โดยคุณสมบัติที่สำคัญของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย คือ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในสถานศึกษาหรือครูนอกสถานศึกษา และมีประสบการณ์การสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกจากความร่วมมือของคณะกรรมการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายนนี้

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 


 ความเป็นมาของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ ครั้งที่ 3 ปี 2562 
 


 ข่าวพระราชสำนัก สำนักข่าวไทย อสมท. วันที่ 27 เมษายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 

เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 
 

แผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 

 

 


เอกสารประกอบการประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

NameSizeHits
NameSizeHits
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2536
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1433
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1065
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1154
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1204