กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ครั้งที่

วันที่

ภาค

จำนวนครู (คน)
๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใต้โรงแรมบุรีศรีภู

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๒๘
๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ กลางและตะวันออกโรงแรมมิราเคิล แกรนด์

กรุงเทพฯ

๔๙
๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตะวันออกเฉียงเหนือโรงแรมตักศิลา

อ.เมือง จ.มหาสารคาม

๕๖
๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เหนือโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๓๐

กิจกรรมการประชุม

วันที่ ๑

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ทำความเข้าใจแนวทางและกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการและตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา : Safety School
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. เลือกแนวทางและแบ่งกลุ่มพัฒนาข้อเสนอโครงการตามแนวทาง๑.      การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ

วิทยากร : อ.นพพร สุวรรณรุจิ และคณะ

๒.      การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

วิทยากร : รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ และคณะ

๓.      การขยายกลุ่มเรียนรู้เพื่อสุขภาวะในพื้นที่

วิทยากร : อ.นคร ตังคะพิภพ และคณะ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๒

เวลา กิจกรรม
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ร่วมปรับปรุงข้อเสนอโครงการและพิจารณากลั่นกรองโครงการในแต่ละกลุ่ม( ๓ แนวทาง)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (ต่อ) และส่งข้อเสนอโครงการพร้องเอกสารประกอบ

Comments are closed.