ร่าง กำหนดการ
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558
และ
การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่  31
หัวข้อ “Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN Community”
ในโอกาสวันครูโลก
ระหว่างวันที่  2 – 4  ตุลาคม  2558
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558                      
10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ,ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ,ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร,  ครูยิ่งคุณ, ครูขวัญศิษย์ และผู้ได้รับเชิญ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง World ballroom ABC ชั้น 23
13.00 – 14.00 น. การประชุมระหว่างผู้นำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน   ณ ห้อง Lotus Suite 11
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี  2558  และเปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31
13.00 – 14.00 น. – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ11 ประเทศ, ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี  2558ผู้เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน  และแขกรับเชิญ พร้อมกัน ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22- ซักซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ
14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 น. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัล นั่งประจำที่ ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22
16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

– คณะผู้แทนเฝ้า ฯ รับเสด็จ

– เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Convention Center A2 ชั้น 22

– นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ทูลเกล้าฯ

ถวายสูจิบัตรการจัดงาน และของที่ระลึก

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมขอ

พระราชทานพระราชดำรัส

– นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กราบบังคมทูลรายงานการคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ พร้อมกล่าว

ประกาศเกียรติคุณและเบิกครูเข้ารับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 11 คน

– สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ครูผู้ได้รับพระราชทาน

รางวัล จำนวน 11 คน

– พระราชทานพระราชดำรัสแสดงความยินดีแก่ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมพระราชดำรัส

เปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 ในโอกาสวันครูโลก

– ทรงฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Education as an Integration Tool for ASEAN Community”

โดย นายสุรินทร์   พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

– พระราชทานของที่ระลึก แก่ นายสุรินทร์   พิศสุวรรณ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ

– เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

– พระราชทานพระราชวโรกาสฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 คน

และคณะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ชุด ณ ห้อง Lotus Suit 5 – 7 ชั้น 22

– เสวยพระกระยาหารค่ำ และพระราชทานเลี้ยงแก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 คน และคณะ

ผู้เกี่ยวข้อง  ณ ห้อง Convention B2 ชั้น 22

18.30 น. ผู้ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลและผู้เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง World ballroom ABC  ชั้น 23
วันเสาร์ที่ 3  ตุลาคม   2558
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.15 น. พิธีมอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22- นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัล

คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและปาฐกถาพิเศษ

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22
10.30 -12.00 น.  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย1. บรูไนดารุสซาลาม 2. กัมพูชา 3. อินโดนีเซีย  4. สปป.ลาว  5. มาเลเซีย 6. เมียนมาร์
(ประเทศละ 10 – 15 นาที)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Convention Center B2 ชั้น 22
13.00 – 14.30 น.  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย1. ฟิลิปปินส์  2. สิงคโปร์  3. เวียดนาม 4. ติมอร์ เลสเต   5. ไทย  (ประเทศละ 10 – 15 นาที)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
การเสนอรายงาน Country Report ขององค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22

หัวข้อ  “Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN Community”

14.45 – 17.00 น. นำเสนอโดย ผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน (ประเทศละ 10 นาที)1. เวียดนาม   2. สิงคโปร์    3. ฟิลิปปินส์  4. มาเลเซีย    5. สาธารณรัฐเกาหลี 6. อินโดนีเซีย 7. บรูไนดารุสซาลาม 8. ไทย
การประชุมระหว่างปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ และการประชุมระหว่างผู้นำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน
14.45 – 17.00 น. การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และการพัฒนาครู ระหว่างปลัดกระทรวงศึกษาธิการของ ๑๑ ประเทศ  ห้อง Lotus Suit 7
การประชุมระหว่างผู้นำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน พิจารณา ร่าง มติที่ประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31   ห้อง Lotus Suit 11
19.00 – 22.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมงานเลี้ยงรับรอง /คืนมิตรภาพ (Friendship Night)

ณ ห้อง Convention Center A2 ชั้น 22

วันอาทิตย์ที่ 4  ตุลาคม   2558
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30  น. การประชุมกลุ่มย่อย (Parallel Sessions)

กลุ่มที่ 1  “Teaching and Learning in the 21st Century”

โดย Mr Prakasham Thangaveloo ประเทศสิงคโปร์

ห้อง Lotus Suite 1 – 2

กลุ่มที่ 2  “ICT for Teaching and Learning”

โดย Dr Hajah Jamilah Binti Haji Mohd Yusof ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ห้อง Lotus Suite 3 – 4

กลุ่มที่ 3  “Teachers’ Competency and Capacity Building to

Achieve Quality Education”

โดย Yang Mulia Tengku Azian Tengku Shahriman  ประเทศมาเลเซีย

ห้อง Lotus Suite 5 – 6

กลุ่มที่ 4  “Character and Global Citizenship Education to Reach Post-EFA Quality Universal Education”

โดย Ms Mi-Lee Ahn  สาธารณรัฐเกาหลี

ห้อง Lotus Suite 11

กลุ่มที่ 5  “Instructional Leadership”

โดย Prof Philip Hallinger  ประเทศไทย

ห้อง Lotus Suite 10

กลุ่มที่ 6  “Cultivating Students’ Creativity and Characters through Thematic Integrative

Learning in Primary School”

โดย Ms Fransiska Susilawati สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ห้อง Lotus Suite 7

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
พิธีปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31
10.45 – 12.00 น. พิธีปิดการประชุม  ณ ห้อง World ballroom ชั้น 23

–          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงาน

–          การเสนอที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31

–          การลงนามในมติที่ประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 ของผู้นำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน

–          ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวปิดการประชุม

–          การส่งมอบธงสภาครูอาเซียนให้แก่ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Teachers Association) เจ้าภาพจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

–          ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวขอบคุณ

–          ปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

–          ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม(Auld Lang Syne)

12.00– 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  หมายเหตุ    กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของผู้ได้รับรางวัล PMCA 11 ประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2558
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558    
14.00 – 17.00 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 จาก 11 ประเทศ  พร้อมผู้ติดตาม ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558    
09.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
  ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเดินทางกลับ

 

Comments are closed.