ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗
—————————-

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธีที่ให้ไว้ในตราสาร และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พใศใ ๒๕๕๗ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงออกระเบียยไว้ดังเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

20150127-PMCA
20150127-PMCA
20150127-PMCA.pdf
2.4 MiB
287 Downloads
Details
 20150127-News01

Comments are closed.