2014-07-31

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ลำดับ

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชุมผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

รับการเสนอรายชื่อและพิจารณาคุณสมบัติของครูที่องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เสนอมายังหน่วยประสานงานกลาง*

คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางพิจารณากลั่นกรองรายชื่อครูตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดให้ได้จำนวน ๒๐ ราย

๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศและรับฟังข้อทักท้วงเฉพาะชื่อที่เสนอโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีรางวัล

๒๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒๙   กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

หมายเหตุ :

๑.      องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ตามหมายเหตุในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑ ให้แจ้งมายังหน่วยประสานงานกลางเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

๒.      รางวัลอื่นๆ ตามหมายเหตุในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑ ให้แจ้งมายังหน่วยประสานงานกลางเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

๓.      หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ นายพพร สุวรรณรุจิ โทร ๐๘๑ – ๘๓๘ – ๙๖๘๐ (กรรมการวิชาการมูลนิธิฯ ) หรือ นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู โทร ๐๘๑ – ๓๗๖ – ๗๔๗๗, นายอุดม วงษ์สิงห์ โทร ๐๘๙ – ๖๙๖ – ๑๗๖๓  (ฝ่ายเลขานุการกรรมการวิชาการของมูลนิธิฯ )

 

* หน่วยประสานงานกลาง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เลขที่ ๓๘๘ ชั้น ๑๓ ตึกเอสพี (อาคาร เอ) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐                           โทรศัพท์ : ๐๒ – ๖๑๙ – ๑๘๑๑ โทรสาร ๐๒ – ๖๑๙ – ๑๘๑๒

 

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน
207.0 KiB
234 Downloads
Details
พฤศจิกายน 17, 2014

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน

Follow ปฏิทินการดำเนินงานค […]
พฤศจิกายน 11, 2014
IMG_8978

เพชรบูรณ์ แถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

Follow จ.เพชรบูรณ์ ประชุมค […]
กันยายน 5, 2014
20140905-pmca03

ปลุกพลัง “คนไทยทั้งชาติ” ร่วมเฟ้นหา ‘ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Follow ปลุกพลัง “คนไทยทั้ง […]
กันยายน 5, 2014

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ สุดยอดครูไทยในระดับนานาชาติ

Follow ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ […]