ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเจิญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ครู และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เพื่อให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมเควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในขั้นตอนที่ 2 : การคัดเลือกที่ส่วนกลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี 2558
674.6 KiB
1921 Downloads
Details