20140806-01-3

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่สโมสรกองทัพบกที่ผ่านมาว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการพัฒนาเด็กเยาวชน โดยเฉพาะครูซึ่งถือเป็นคานงัดสำคัญของคุณภาพการศึกษา จึงได้พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และยังส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจแด่เพื่อนครู โดยพระราชทานรางวัลเป็นครั้งแรกในปี 2558 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา รางวัลนี้แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ จะคัดเลือกครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ประเทศละ 1 คน ในทุก 2 ปี โดยจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกในปี 2557 เพื่อรับพระราชทานเหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๆละ 10,000 เหรียญสหรัฐ

20140806-01-1ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย สิ่งสำคัญคือการกระตุ้นให้ทั้งสังคมร่วมกันเห็นคุณค่าของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู การคัดเลือกจึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีส่วนสำคัญในการเฟ้นหาครูที่ดีในจังหวัด โดยจัดตั้งกลไกการคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการนำประสบการณ์การคัดเลือกครูสอนดีที่กลไกการคัดเลือกระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคนทุกภาคส่วนของสังคม ส่วนการเสนอชื่อครูจะมาจาก 3 ส่วน ส่วนแรกมาจากการเสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่ตระหนักถึงบทบาทครูที่เปลี่ยนชีวิตของตนในทางที่ดีเสนอชื่อมายังคณะกรรมการจังหวัด ส่วนที่ 2 มาจากหน่วนงานและองค์กรที่จัดการศึกษา เสนอชื่อมายังคณะกรรมการจังหวัดเช่นกัน และส่วนที่ 3 มาจากกลไกคัดเลือกครูดีเด่นในระดับชาติทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สมาคมวิชาการวิชาชีพจะเสนอชื่อมายังคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

20140806-01-4ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งสมเด็จพระเทพฯในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงเป็นประธานการประชุม จากนั้นมูลนิธิฯจะมีหนังสือเพื่อขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดเพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมเฟ้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันต่อไป

 สำเนาข่าวหนังสือพิมพ์ 

NameSizeHits
NameSizeHits