ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก สปป. ลาวรุ่นที่ 1 ปี 2557 ร่วมทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ

28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเครือข่ายครูในมูลนิธิฯ สถาบันรามจิตติ ได้ต้อนรับครูคำซ้อย วงสัมพัน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศลาวปี พ.ศ.2557 ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารและคณะครู ๒๐ ท่านจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร ปี 2558

26 มกราคม 2563  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร รุ่นที่ 1 ปี 2558 ติดตามให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวคิดและประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้ โดยมีครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ปี 2562  พร้อมสถาบันรามจิตติ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนด้วย ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชาตรี สำราญ ในหลายเรื่อง ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ก...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาครูชายแดนภาคใต้

26 มกราคม 2563  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯเข้าพบท่านชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคารวะเยี่ยมเยือนและรายงานความเคลื่อนไหวของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมกับแนะนำครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2563 จากจังหวัดยะลา รวมถึงประเด็นสำคัญล่าสุดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและพัฒนาครู และขอความร่วมมือเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อการคัดเลือกในรอบต่อไป   จ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

27 มกราคม 2563  ดร.จักรพรรดิ วะทา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันรามจิตติ และสื่อมวลชน และเครือข่ายครูในมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายศรัทธา ห้องทอง (ครูรางวัล “ขวัญศิษย์” ปี 2558) ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเ...
More

ครูคุณากร ปี 2560

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย) ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คุณากร” ปี ๒๕๖๐ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ๒. นายศรัณย์ ศรีมะเริง   รายการฅนค้นฅ้น อาลัยครูเจี๊ยบ "แม่พิมพ์กลางไพร" ภาพยนต์สั้น เรื่อง ครูผู้เสียสละ โดย 7 ElevenThailand  เมื่อ 13 มกราคม 2563
More

รายการคนคนฅ้นถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตรางวัลครูคณากร ปี 2558-2562

ครั้งที่ 1 ปี 2558 ครูชาตรี สำราญ  “ครูผู้สร้างการเรียนรู้ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเป็นครูทุกลมหายใจ”  อ่านต่อ>> ครูฌัชตา  ธรรมธนาคม แม่ครูผู้ใช้นาฎศิลป์เปลี่ยนชีวิต 30 ปี ขุดเพชรในโคลนตม บ่มเพาะ สร้างคนดีด้วย “หัวใจ” อ่านต่อ>>                         ครั้งที่ 2 ปี 2560 ครูนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ "แม่พิมพ์กลางไพร"  ครั้งที่ 3 ปี 2562 ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน "แสงสว่างที่กลางไพร" 
More

พระราชดำรัสพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส  ความตอนหนึ่งว่า “ ปี 2562 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนในประเทศสมาชิอาเซียน รวมทั้งประเทศติมอร์-เลสเต จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนด้วยกัน ขอให้พวกเราทำงานไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมครูให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                       ครู คือ ปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิ...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระสำคัญพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  55 หน้า   สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า
More

ครูรางวัลคุณากรขยายผลการสร้างแรงบันดาลใจสานฝันครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครูปุณยาพร ผิวขำ ครูรางวัลคุณากร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2562 เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรม “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” ภาคอีสาน  โดยมี ดร.จักรพรรดิ วะทา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมด้วย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ดร.จิตติมา เจือไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ คณะวิจัยและประเมินโครง...
More

ประชุมวิชาการนานาชาติ Show&Share รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 โดยมีครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 จากประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต และครูโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติก...
More