สิงหาคม 1, 2017
Forum2017- Philippines

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S4] เรื่อง Introductory Video for Panel Discussion โดย William Moraca ประเทศฟิลิปปินส์

Follow William Moraca : In […]
สิงหาคม 1, 2017
Forum2017-Brunai

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S5] เรื่อง Circle Time For Students with Special Needs โดย Mr. Ratnawati binti Haji Mohammad ประเทศบูรไน

Follow Circle Time For Stu […]
สิงหาคม 1, 2017
Forum2017- Singapore

การสัมมนา National Educational Issues [N1] เรื่อง Holistic Approach to Education and School Readiness โดย Mr. Leslie Toh Pee Li ประเทศสิงคโปร์

Follow Holistic Approach t […]
มีนาคม 24, 2016

แผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

Follow การคัดเลือกผู้สมควร […]